تبلیغات
مهندسی برق قدرت - قانون ولتاژ و قانون جریان کیرشهف
مهندسی برق قدرت

الف) بررسی قانون KCL

 ب ) بررسی قانون KVL


الف) بررسی قانون KCL

قانون جریان کیرشهف یا KCL:جمع جریان های وارد شده به یک گره برابر با جمع جریان های خارج شده از همان گره می باشد.

الف) مدار مقابل را ببندید. (RR1 و R3 را به دلخواه در نظر بگیرید)

تذکر:هنگامی که منبع تغذیه را روی ولتاژ 5 ولت تنظیم می کنید باید منبع تغذیه در مدار حضور داشته باشد نه خارج مدار.

شکل زیر در حال تنظیم منبع تغذیه با ولت متر

 

ب) برای آنکه قانون KCL را در گره ی A بطور تجربی تحقیق کنید بوسیله آمپرمتر جریان های ii2,i1 را بدست آورید و در جدول شماره 1 یادداشت نمایید.

تذکر:قراردادن آمپر متر در مدار با قطع مدار همراه است.شکل زیر یک نمونه اندازه گیری جریان را نشان می دهد.

 

i3

i2

i1

اندازه گیری بوسیله آمپرمتر

     

محاسبه از طریق حل مدار

     

مقایسه و درصد خطا

     

  

ج) درصورتی که آمپرمتر خطای کمی داشته باشد؛ عددی که با آمپرمتر بدست می آید نسبت به اعدادی که از طریق حل تئ